Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

Τι είναι ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ);

Ο ΣΑΜΕΕ είναι πρόσωπο ορισμένο να παρέχει συμβουλές, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και να προετοιμάζει ετήσια αναφορά σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. Κάθε τέτοια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει διορίσει έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ τα καθήκοντα του οποίου προβλέπονται στην παράγραφο 1.8.3.3 της ADR 2015. O ΣΑΜΕΕ διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή στη χώρα μας που είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο ρόλος του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων προβλέπεται στο μέρος 1.8.3 της κ.υ.α. 20655/2897/2015 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β’/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β’/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β’/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β’/2013). Τα άρθρα 10 – 15 της ανωτέρω κ.υ.α. αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο για τον Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων».

Σε ποίες περιπτώσεις δεν απαιτείται η ύπαρξη ΣΑΜΕΕ;

Η απαίτηση ορισμού ΣΑΜΕΕ δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν ποσότητες για κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερες από τα όρια που καθορίζονται στα 1.1.3.6, 1.7.1.4 όπως επίσης και στα Κεφάλαια 3.3, 3.4 και 3.5 της ADR.
Συνεργάτες Μηχανικοί

Ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την γνωστοποίηση των στοιχείων των ΣΑΜΕΕ;

Κάθε επιχείρηση που εμπίπτει στο υποτμήμα 1.8.3.1 της ADR, υποχρεούται να γνωστοποιεί την ταυτότητα του συμβούλου της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ορισμού του, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οικεία Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση Νομού και στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής της Περιφέρειας που έχει έδρα η επιχείρηση η οποία έχει ορίσει τον Σύμβουλο.

Σχετικά με εμάς


Η τεχνική εταιρεία ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΟΥΔΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σύμβουλοι μηχανικοί, δραστηριοποιείται και ειδικεύεται στην πλήρη αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και εφαρμογή, όπως και στον τομέα υγιεινής και ασφαλείας εργασίας.

Social Networking


Στοιχεία επικοινωνίας


  • +30 2310 681879
  • Fax: +30 2310 721879
  • +30 6977 061842
  • info@kotsakostoudis-group.com
  • Νικ. Παναγοπούλου 10 & Ευξείνου
  • ΤΚ: 56123
  • Αμπελόκηποι
  • Θεσσαλονίκη